Home > News > Perss Releases > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ตัวชี้วัด 1.6.1 ด้าน OIT
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ : ITA ตัวชี้วัด 1.6.1 ด้าน OIT

ผู้ดูแลเว็บ วิทยาเขตนครปฐม
2022-05-17 11:06:20