หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา กองคลัง กองนโยบายและแผน นำทีมบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19
นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา กองคลัง กองนโยบายและแผน นำทีมบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-07-14 14:41:25

        วันที่ 11 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. นางสาวเสาวณีย์ กำเนิดรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา พร้อมด้วยผู้อำนวยการกองการศึกษา กองคลัง กองนโยบายและแผน นำทีมบุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (covid-19) ณ หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด 19 โรงพยาบาลรามาธิบดี ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร สำหรับ การดำเนินการฉีดวัคซีนของบุคลากรหน่วยงานสำนักงานวิทยาเขตนครปฐมผ่านไปด้วยความเรียบร้อย บุคลากรเข้ารับการฉีดวัคซีนครบถ้วน ในโอกาสนี้ทางสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ขอกราบขอบพระคุณผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รองศาสตราจารย์ ดร. ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี รวมทั้งผู้ประสานงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนและห่วงใยด้านสวัสดิภาพของบุคลากร ทั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการสำหรับคณาจารย์ นักศึกษา และผู้เข้ารับบริการของวิทยาเขตนครปฐมและมหาวิทยาลัยต่อไป