หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 1/2564
ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 1/2564

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-07-14 14:45:42

           (วันนี้) 23 มิถุนายน 2564 เวลา 09.30 น. ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร  รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ผู้อำนวยการกองการศึกษา ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน และหัวหน้าฝ่าย เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานสำนักงานวิทยาเขตนครปฐม ครั้งที่ 1/2564 โดยมีวาระการประชุมเกี่ยวกับการรายงานผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน 2564 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ และการแจ้งปฏิทินการประชุมในครั้งต่อไป ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 4 อาคารวิทยาลัยนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม