หน้าหลัก > ข่าว > ข่าวประชาสัมพันธ์ > ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 -2569) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 -2569) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ผู้ดูแลเว็บ ศูนย์ให้การศึกษาจังหวัดนครปฐม
2021-07-14 14:47:27

         24 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น. ผศ.ดร.คมสัน โสมณวัตร รองอธิการบดีวิทยาเขตนครปฐม พร้อมด้วยผู้บริหาร ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 5 ปี ( พ.ศ. 2565 -2569) และแผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ครั้งที่ 3 โดยมี รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร 31 ชั้น 5 และระบบประชุมออนไลน์โปรแกรม Google meet