ประกาศการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)