มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดกิจกรรม big cleanning day เพื่อป้องกัน covid-19


มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม จัดกิจกรรม big cleanning day เพื่อป้องกัน covid-19