ตัวอย่าง การกรอกเอกสารใบประวัตินักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี 2563