ผู้บริหาร วิทยาเขตนครปฐม มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ต้อนรับคณะผู้ตรวจประเมินสถานศึกษาของจังหวัดนครปฐม ตามมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19